Pro Dive ChorvŘtsko 
 

Strata pasu v zahraničí

                                                                                                                         Pridané 5.2.2014

 

Jednou z nepríjemnejších situácií, ktorá nás môže počas našej potápačskej výpravy v zahraničí postihnúť, je aj strata či odcudzenie cestovného pasu. Celý pobyt sa nám tým značne skomplikuje, preto je dobré si zopakovať informácie, ako správne postupovať.


Fotokópie dokumentov

Pred potápačským výjazdom do zahraničia, si rozhodne ešte doma vyhotov fotokópie svojich dokumentov:
- najvyššej potápačskej licencie + špeciálne kurzy podľa lokality (deep, wreck, nitrox...)
- lekárskej prehliadky
- zdravotného poistenia
- špeciálneho potápačského poistenia

Okrem nich si rozumný cestovateľ rozhodne vyhotoví aj kópiu:
- vodičského oprávnenia
- občianskeho preukazu
- letenky a voucheru svojej CK a predovšetkým
- cestovného pasu.

V prípade pasu fotíme vždy stranu s osobnými údajmi, ako aj kópiu strany s platnými vízami do krajiny kam máme práve namierené.


Fotografie aj elektronika

Okrem fotokópií je tiež žiaduce, aby mal potápač – cestovateľ vo svojich veciach (najlepšie na inom mieste ako doklady) dve fotky pasového formátu. Všetky spomínané fotokópie dokumentov a preukazov, je rozumné mať v dobe dnešných smartfónov a tabletov so sebou na zájazde aj v elektronickej podobe.


Kontaktuj políciu

Odcudzenie alebo stratu cestovného dokladu, je v prvom rade potrebné oznámiť na príslušné slovenské veľvyslanectvo a ďalej postupovať podľa pokynov jeho pracovníkov. Veľvyslanectvo Slovenskej Republiky v danom štáte môže vydať slovenskému občanovi náhradný doklad s územnou a časovou platnosťou. Je určený na návrat do vlasti čo najkratšou cestou a platný aj v tých krajinách, cez územie ktorých sa bude občan na Slovensko vracať.

Súčasne s kontaktovaním veľvyslanectva Slovenskej Republiky, by si mal navštíviť najbližší policajný útvar v mieste, kde k udalosti prišlo. Na oddelení polície nahlás stratu alebo krádež pasu a nezabudni si o tom vyžiadať písomné potvrdenie, ktoré budeš potrebovať pri vystavení náhradného cestovného dokladu na našej ambasáde. Občan Slovenskej Republiky môže požiadať políciu o umožnenie telefonického rozhovoru s veľvyslanectvom Slovenskej Republiky, ktoré ho bude informovať ako ďalej postupovať.


Dostav sa osobne

V prvom rade je potrebné zdôrazniť, že osobná prítomnosť každého žiadateľa o náhradný cestovný doklad na konzulárnom úseku slovenského veľvyslanectva je absolútne nevyhnutná. Predchádza sa tým nepríjemnostiam, ktoré môžu vzniknúť zneužitím odcudzeného cestovného dokladu inými osobami. Vybavenie náhradného dokladu sa najlepšie zjednoduší, ak už pri prvom kontakte s veľvyslanectvom poskytneš pracovníkovi konzulárneho úseku svoje základné osobné údaje.

Rýchlosť vystavenia náhradného cestovného dokladu je podmienená časom potrebným na preverenie totožnosti a štátnej príslušnosti žiadateľa. Práve v týchto situáciách sa zídu už skôr spomínané fotokópie aj portrétové fotografie pasového formátu.

K žiadosti je potrebné uhradiť tiež správny poplatok. Od úhrady správneho poplatku je možné po zvážení všetkých okolností, v ktorých sa občan ocitol upustiť.


Ak nemáme zastúpenie

Ak sa budeš nachádzať v krajine, kde Slovensko nemá diplomatické zastúpenie, môžeš sa pri strate, krádeži cestovného dokladu alebo peňazí, obrátiť na ktorúkoľvek misiu členskej krajiny EÚ pôsobiacu v danom štáte a požiadať o nevyhnutnú pomoc. Misia ČK EÚ v týchto prípadoch kontaktuje a spolupracuje vždy v úzkej súčinnosti s teritoriálne, respektíve konzulárne príslušným veľvyslanectvom Slovenskej Republiky.

 

 

Jana Gondová

Člen redakčnej rady SCUBA.SK. Potápa sa od roku 1983.
Ako absolventka FTVŠ UK sa profesionálne venuje športu

v jeho organizačných štruktúrach na rôznych úrovniach.
V súčasnosti je zodpovedná za prácu oblastného zastúpenia
agentúry TdiSdi na Slovensku.

Napíš autorke


© 2010 - Všetky práva vyhradené
Posledná zmena 13. novembra 2020