Pro Dive Chorvátsko 
 

Čo je technické potápanie

                                                                                                                         Pridané 27.10.2011

 

Ako v prípade rekreačného potápania, ani v takzvanom „technickom potápaní“ nejestvuje presná definícia tohto pojmu. Potápačskí teoretici, sa síce snažia o jeho vymedzenie podobným spôsobom, to jest určením akýchsi limitujúcich parametrov „technického ponoru“, ale tieto hranice sú bez pochýb veľmi flexibilné.

 

 

Rekreačné potápanie sa v súlade s uvedeným definuje ako potápanie:
• so stlačeným vzduchom (alebo s maximálnou prítomnosťou kyslíka do 40%)
• do maximálnych hĺbok okolo 40 metrov
• realizované partnerským spôsobom
• s časovo limitovanými zostupmi v rámci no-deco
• na otvorených vodných plochách s priamym prístupom k hladine

Postaviť technické potápanie len do akéhosi protikladu s uvedeným, to jest tvrdiť že všetky hlbšie, dlhšie či dekompresné ponory sú už automaticky vo sfére „technical diving“, by bolo istotne chybou.


Plyny

Technické potápanie, v rámci realizovania svojich cieľov, často používa viaceré zmesi umelých, od stlačeného vzduchu odlišných, potápačských plynov. Nasadenie týchto hĺbke a charakteru ponoru vhodnejších dýchacích plynov, predpokladá určitý manažment ich výmeny a precízne plánovanie a sledovanie spotreby.


Teamová práca

Sólový charakter ponorov v technickom potápaní, je jednoducho nepravdivým mýtom. Technical Diving naopak veľmi akcentuje na súhre, teamovej práci a podpore. Tieto sú nielen preferované ale aj veľmi intenzívne trénované a v konečnom dôsledku aj uplatňované v reálnom potápačskom teréne.


Časy – hĺbky – dekompresia

Pripúšťame, že technickí potápači potápajú hlboko. Nevyhnutným dôsledkom takýchto ponorov sú potom dlhé časy, stupňovitá dekompresia a tým aj náročnejší výstupový režim. Ale hĺbka, nie je v ozajstnom technickom potápaní chápaná ako samojediná a už vôbec nie mienkotvorná. Oveľa viac sú v komunite cenené potápačské výsledky realizované v náročných prírodných, či klimatických podmienkach. Hĺbkové rekordy sa tak stávajú skôr faktom, stojacim na ceste k dosiahnutiu dna jaskyne, či konca hlboko spočívajúceho vraku.


Prístup k hladine

Technické potápanie sa spravidla odohráva v prostredí bez priameho prístupu k vodnej hladine. Či už je týmto „stropom“ stena jaskyne, chodba zaplavenej bane či trup vraku, alebo dekompresiou virtuálne vytvorený „overhead environment“, potápač sa jednoducho nemôže vynoriť priamo. Táto skutočnosť je pochopiteľne veľmi významnou v prípade nepredvídateľného priebehu ponoru, či skutočností prameniacich z chýb potápača.


Výstroj a tréning

Uvedený spôsob potápania, kladie pochopiteľne okrem požiadaviek na výnimočnú kvalitu používaného výstroja aj vysoké nároky na prípravu a z nej prameniacu psychickú odolnosť jedincov voči stresu a ďalším náročným situáciám. Tréning v technickom potápaní je dlhý, bolestivý a bohužiaľ nikdy sa nekončiaci proces. Na rozdiel od rekreačnej formy potápania, musí byť Tekkie v skvelej fyzickej kondícii, výborne plavecky a j technicky pripravený.


Čas a peniaze

Technickí potápači sa nevenujú svojej aktivite pre peniaze. Naopak, technical diving je časovo a aj finančne veľmi náročné. Skôr v tejto aktivite hľadajú uspokojenie a naplnenie osobných ambícií. Výstroj a výcvik (v hodnote rádovo aj niekoľko desiatok tisíc Eur) je len úvodnou investíciou. Neskôr potápačovi pribudnú nemalé výdavky spojené s účasťou na akciách, výjazdoch aj expedíciách.


Náš pohľad

Nedá nám, aby sme záverom nespomenuli aj jeden z našich postrehov. V normálnom, takzvanom rekreačnom potápaní jestvujú určité, všeobecne prijaté limity. Dozvedáme sa o nich už na prvých teoretických lekciách kurzov potápania. Často sú však celkom nezmyselne prekračované aj úplne novými absolventami základného výcviku. Typickým príkladom je čerstvý vlastník potápačského certifikátu, ktorý sa svojim blížnym chváli s počítačom s 51 metrovým záznamom maximálne dosiahnutej hĺbky, alebo hlbokou penetráciou do vraku či jaskyne.

Darmo inštruktori zdôrazňujú ďalšie pravidlá, akými sú maximálna výstupová rýchlosť, trojitá kontrola výstroja pred ponorom, či jeho ošetrovanie a servis. Ale potápačskí novici akoby tušili, že limity v rekreačnom potápaní majú určitú flexibilnú rezervu a ich mierne porušovanie sa pravdepodobne zaobíde bez väčších následkov

Aj v technickom potápaní poznáme limity. Sú oveľa menej elastické než tie, ktoré sú preberané v oblasti bežného potápania pričom ich prekračovanie MÁ oveľa vážnejšie dôsledky. Preto sú technickými potápačmi prísne rešpektované a preto sa domnievame, že technické potápanie je najmä o strážení limitov! Len za týchto podmienok platí, že technickí potápači sa potápajú hlbšie, dlhšie a bezpečnejšie.

József Zelenák

Člen redakčnej rady SCUBA.SK. Je aktívnym inštruktorom
jaskynného potápania a predsedom kolégia zväzu maďarských
inštruktorov. Ako člen prezídia a šéf technického výboru,
vykonáva viaceré funkcie v medzinárodných štruktúrach CMAS.
Žije a pracuje striedavo v Maďarsku a v Chorvátsku.

Napíš autorovi


 

 

© 2010 - Všetky práva vyhradené
Posledná zmena 13. novembra 2020