Pro Dive Chorvátsko 
 

SDI - Scuba Diving International

                                                                                                                         Pridané 20.1.2011

 

Scuba Diving International je medzinárodná výučbová organizácia s celosvetovou pôsobnosťou s hlavným sídlom v USA. Čo do počtu inštruktorov, základní a ročného obratu študentov patrí SDI do prvej päťky najväčších svetových agentúr. Vznikla v roku 1998 ako sesterská organizácia už skôr založeného TDI - Technical Diving International.

Reprezentuje mladý, ale nesmierne dynamicky sa rozvíjajúci smer v oblasti rekreačného potápania. Prostredníctvom kvalitného systému výučby pripravuje všetkých záujemcov na bezpečné potápanie v rôznych druhoch potápačských aktivít. Vo výučbe kladie dôraz na bezpečnosť a zvládnutie používania modernej, kvalitnej a vyskúšanej potápačskej techniky.Kurzy SDI na seba logicky nadväzujú a sú odstupňované od najjednoduchšieho základného až po inštruktorské. Zostavované sú podľa najnovších didaktických aj vedeckých poznatkov v potápaní. Práve relatívna mladosť tohto výcvikového systému umožnila skĺbiť pôvodné tréningové skúsenosti so súčasným výstrojom a moderným náhľadom na teóriu učenia v oblasti tvorby a upevňovania si motorických návykov.

Zmeny v potápačskom priemysle bývajú tradične zdĺhavým procesom. SDI je v súčasnosti jedným z hnacích motorov pokroku v oblasti športu, nazývanom rekreačné potápanie. To čo sa v procese zavádzania moderných technických programov do praxe podarilo v oblasti technického potápania predtým TDI, realizuje teraz SDI aj v rekreačnej podobe tejto aktivity !

 

Reklama:

 

 

Systémom servisných centier a regionálnych zastúpení umiestnených po celom svete dosahuje SDI vysokú rýchlosť v zavádzaní zmien a výcvikových noviniek do praxe. Raritou v tomto odvetví je aj neuveriteľne liberálna politika centrálneho vedenia agentúry v tvorbe a distribúcii vydávaných jazykových mutácií učebníc, výučbových CD ROM a videokaziet.

Nielen, že sú na ich tvorbu prizývaní odborníci z celého sveta, ale povolenými sú aj zásahy do ich obsahu podľa lokálnych prírodných podmienok či typu potápania v tej či onej krajine.Táto v potápačskom priemysle ojedinelá prispôsobivosť umožňuje agentúre pružne reagovať na vývoj svetového potápania a zrýchľuje dynamiku zmien, ktoré jej očividne prospievajú.

Základom fungovania agentúry je tlak odspodu, z radov potápačských profesionálov, ktorých názory sú zvyčajne rešpektované. Jednou z takýchto výhod výcviku v SDI je, že potápač môže po absolvovaní základných kurzov, cez pokročilé, plynule pokračovať aj v oblasti náročnejších foriem potápania až po technické ponory expedičného charakteru v rámci TDI.


V čom sa SDI odlišuje

Výcvikové programy ako aj štandardy SDI sú identické s tými, aké prezentujú všetky certifikačné agentúry združené v Recreational Scuba Training Council (RSTC). Jednou z podstatných odlišností však je spôsob, akým SDI tento materiál prezentuje.

Každý potápačský profesionál vie, že potápanie ako aj iné technické športové aktivity má po absolvovaní základného kurzu veľký „odpad“. Väčšine zákazníkov sa zdá že kurzy sú zdĺhavé, príliš ťažké a s množstvom nepotrebných teoretických znalostí. Častým je aj názor, že neposkytujú dostatočnú istotu zvládnutých zručností pre samostatné potápanie. V tejto súvislosti odborníci SDI preskúmali každý aspekt spôsobu a prezentácie týchto teoretických poznatkov. Pre budúceho potápača, bola priamym pozitívnym dôsledkom tejto analýzy ich redukcia na nevyhnutné minimum.

Tvorcovia osnov SDI sa ako nositelia pokroku prví postavili a povedali nahlas, že potápačské tabuľky sú už zastaralé a v rámci zjednodušenia teórie vypustili prácu s nimi ! V programe SDI sú tabuľky prezentované ako historický odkaz spôsobu, akým sa kedysi plánovali ponory.

Študentom je vysvetlené ako tabuľky pracujú, ale súčasne už od úplného začiatku výcviku dostávajú potápačský počítač, s ktorým vo vode „na živo“ a nesimulovane pracujú. Tento krok vychádza z reality, že v súčasnosti takmer všetci aktívni potápači s vyšším než len základným potápačským vzdelaním používajú potápačské počítače. Už dávno si totiž uvedomili, že to činí ich potápanie bezpečnejším, zábavnejším a jednoduchším.

Prečo teda študentov potápania o to ukrátiť ? Zavedenie potápačských počítačov so základného výcviku sa okrem iného veľmi priaznivo prejavilo v účinnej kontrole najväčšej plánovanej hĺbky, monitoringu časových relácií ponoru, ale predovšetkým – dodržiavania maximálnej povolenej rýchlosti výstupu.

Ďalšou zmenou je skutočnosť, že Divemaster dohliada a vedie mimo základných 4 ponorov (ktoré sú považované za nevyhnutné minimum) aj dodatočné tréningové zostupy. Toto umožní obchodom a potápačským základniam posilňovať zbieranie skúseností u študentov a lepšie organizovať kondičné extra ponory.

Od iných ekvivalentných agentúr sa SDI odlišuje aj filozofiou pokročilého kurzu potápania na úrovni Advanced Diver. Kurz SDI s plným názvom „Advanced Diver Development Program“ bol vytvorený so zámerom vychovávať skutočne „pokročilých potápačov“. V zaužívanom spôsobe tréningu, mohol absolvent základného kurzu potápania prakticky následne vstúpiť do kurzu potápania pre pokročilých.

V momente pokročilej certifikácie tak teoreticky mohol mať na konte len pomerne malý počet 9 ponorov pod priamym dohľadom inštruktora. SDI vyžaduje aby potápač absolvoval najskôr 4 SDI kurzy potápačských špecializácií alebo ich ekvivalenty. V závere v poradí štvrtého z nich, mu inštruktor SDI pridelí vyššiu potápačskú kvalifikáciu – Advanced Diver. Na rozdiel od tradičnej varianty bude v jeho denníku v tom čase minimálne 25 ponorov.

Z autorskej dielne SDI vyšli plnofarebné textové učebnice spolu s pravdepodobne najlepším manuálom základného kurzu na trhu. Ceny registrácie, všetkých podporných a výukových materiálov sú nielen porovnateľné, ale vo väčšine prípadov aj oveľa nižšie než je tomu u ďalších veľkých certifikačných agentúr.

Akademická sloboda inštruktorov SDI sa prejavuje v skutočnosti, že štruktúra kurzu a jeho časové rozloženie je ponechané na úvahe inštruktora, ktorý má možnosť rýchlosť výcviku prispôsobiť počtu študentov a ich schopnostiam.


TDI/SDI Slovakia

Zmluva medzi International Training Inc. a TDI/SDI Slovakia bola podpísaná v roku 2001. Oficiálnym zástupcom tejto výcvikovej agentúry pre Slovensko je TdiSdi Slovakia s.r.o. vo sídlom v Bratislave. Pozri tiež www.tdisdi.sk .

Cieľom TDI/SDI Slovakia je podporovať a rozvíjať výcvik rekreačného potápania pod hlavičkou International Training Inc. pre oblasť Slovenska. V záujme naplnenia tohto cieľa TDI/SDI Slovakia zabezpečuje prostredníctvom siete slovensky hovoriacich inštruktorov realizáciu rekreačného kurzov potápania pre radosť a certifikáciu ich absolventov.

Dôležitým článkom práce agentúry je príprava výukových materiálov a pomôcok podporujúcich výcvik. Okrem prekladov pôvodných manuálov sem patrí aj tvorba nových učebníc a ďalších pomôcok prispôsobených nášmu potápačskému prostrediu typickému pre oblasť strednej Európy či metrickému systému.

Skutočný rozvoj by nebol možný bez výchovy novej generácie inštruktorov rekreačného potápania a ďalšieho pomocného personálu. Preto TDI/SDI Slovakia metodicky pripravuje a neskôr aj pravidelne skúša inštruktorov výcviku, servisných technikov a pracovníkov obsluhy plniacich staníc.

V rámci propagácie rekreačných odvetví potápačstva agentúra vydáva vlastné reklamné tlačoviny, poskytuje články do špecializovaných potápačských časopisov a zúčastňuje sa veľtržných a športových podujatí. Jej zástupcovia sa prezentujú a aktívne odbornou prednáškovou činnosťou podieľajú na rôznych sympóziách a stretnutiach potápačskej komunity.

TDI/SDI Slovakia podporuje činnosť viacerých stredísk výcviku potápania a ďalších školiacich pracovísk. V spolupráci s viacerými subjektami sa podieľa na výskume z oblasti potápačskej fyziológie a medicíny.

Ďalšie informácie hľadaj na: www.tdisdi.com alebo www.tdisdi.skJana Gondová

Člen redakčnej rady SCUBA.SK. Potápa sa od roku 1983.
Ako absolventka FTVŠ UK sa profesionálne venuje športu
v jeho organizačných štruktúrach na rôznych úrovniach.
V súčasnosti je zodpovedná za prácu oblastného zastúpenia
agentúry TdiSdi na Slovensku.

Napíš autorke© 2010 - Všetky práva vyhradené
Posledná zmena 13. novembra 2020