Pro Dive Chorvátsko 
 

5 min neurologické vyšetrenie

                                                                                                                         Pridané 20.1.2011

 

V prípade, že sa u potápača po realizovaní ponoru objavia akékoľvek manifestačné prejavy DCS, je potrebné ho prehliadnuť. Zmyslom takzvaného “5 min neurologického vyšetrenia” je vylúčiť, alebo potvrdiť neurologickú formu dekompresného ochorenia. Prvú prehliadku je potrebné realizovať čo najskôr po nástupe príznakov. V ďalšom priebehu je potrebné vyšetrenie najmenej dvakrát zopakovať vždy po 15 minútach.

Jestvuje niekoľko variant tohto predlekárskeho vyšetrenia v teréne, s približne rovnakým obsahom. Vyšetrenie je jednoduché, zvládne ho aj osoba bez medicínskeho vzdelania. Priebeh aj výsledky vyšetrenia je potrebné zaznamenať. V zápise sa zdôraznia všetky výchylky od normálu podľa jednotlivých položiek.


Neurologické vyšetrenie

Vyšetrenie sa skladá zo série testov na všeobecnú orientáciu potápača v čase a v priestore, svalovú silu a koordináciu. Vyšetrujú sa:
1. Orientácia
2. Oči
3. Tvár
4. Počutie
5. Prehĺtanie
6. Jazyk
7. Svaly
8. Citlivosť
9. Rovnováha
10. Koordinácia


Orientácia potápača v čase a v priestore

Spýtaj sa na meno potápača na meno, adresu miesto či dátum jeho narodenia. Otázky smeruj aj k aktuálnemu dátumu, poslednému jedlu či miestu kde sa nachádza. Dotazuj sa na podrobnosti ponoru akými môžu byť: pozícia, profil ponoru alebo časová následnosť. Aj keď ide o pomerne ľahké otázky, môžu odhaliť dezorientáciu postihnutého jedinca.


Oči, ostrosť a synchronizácia zraku

Zrenice potápačových očí, by mali mať rovnakú veľkosť a reagovať na svetlo.
Nechaj potápača držať hlavu vzpriamene. Na výzvu, nech postupne nahlas odčítava počet prstov na tvojej ruke. Vykonaj aspoň 3 pokusy s rozličným počtom prstom. Testuj pre každé oko zvlášť a následne pre obe oči spolu.
Požiadaj potápača, aby indentifikoval predmet na vzdialenosť aspoň150-200 metrov.
Nechaj ho pozorovať tvoj prst vo vzdialenosti asi 50 cm od očí. Pohybuj s ním do strán a v smere nahor a dolu. Potápačove oči by sa mali presúvať synchrónne a plynulo, bez trhaných pohybov).


Tvár, svalový tonus

Požiadaj potápača aby zapískal. Pozorne sa pritom dívaj na jeho mimiku. Obe strany tváre majú majú mať pri pískaní rovnaký výraz.
Vyzvi ho, aby zaťal zuby a následne sa naširoko usmial. Nech zodvihne obočia. Svaly tváre by mali byť rovnako kontrahované.
Požiadaj ho aby zavrel oči, zatiaľ čo ty mu prechádzaj jemne ukazovákom najskôr po čele a potom aj po celej tvári. Pozoruj zmeny citlivosti pokožky.


Počutie, kvalita sluchu

Skontroluj kvalitu počutia lúskaním prstov zo vzdialenosti asi 1 m od jeho uší. Oči potápača by pritom mali zostať zatvorené. Postupným približovaním sa ku potápačovým ušiam, vyšetri obe uši až pokiaľ nerozlišuje zvuky. Sleduj ako blízko sa musíš priblížiť k ušiam aby potápač rozoznal zvuk. Pokus zopakuj niekoľkokrát.
Porovnaj ho s vlastným počutím, pretože v rušných podmienkach môže byť posúdenie tohto testu veľmi zložité. Vypni pritom kompresor, ventilátor či iné okolité stroje a vynúť si ticho !


Prehĺtanie, vertikálny pohyb ohryzku

Požiadaj potápača aby prehĺtal a pozoruj pri tom jeho ohryzok. Mal by sa pohybovať rovnomerne, nevychyľovať do strán a výlučne v smere nahor a dolu.


Jazyk, identická aktivácia svalov

Potápač by mal vyplaziť jazyk a pohybovať s ním vo všetkých smeroch. Aktivované svaly by mali na oboch stranách tváre pracovať identicky. Sleduj, či s ním dokáže potápač hýbať rovnako a či nerobí pri tom nejaké nezvyčajné pohyby.


Svaly, svalová sila a koordinácia

Potápača v sede požiadaj, aby zodvihol plecia, zatiaľ čo ty ho pritom svojimi ramenami tlač smerom nadol. Kontroluj intenzitu a tonus svalovej sily.
Svaly ramien testuj obojstranným upažením. Potápač by sa mal pokúšať zdvíhať lakte na úroveň ramien, ty vytváraj adekvátny protitlak. Ľahko ťahaj a tlač jeho lakte, zatiaľ čo potápač by sa mal snažiť brániť ti v tomto pohybe. Podobne ho nechaj upažovať a predpažovať.
Vlož svoje prsty do oboch dlaní potápača a porovnaj silu zovretia.
Intenzitu sily dolných končatín zisťuj v polohe v ľahu na chrbte. Nechaj potápača zdvíhať a následne spúšťať údy, ktorým vytváraj porovnateľný odpor.
Poznamenaj všetky rozdiely v sile.

Citlivosť pokožky na povrchu tela

Podobne ako v prípade tváre, jemným pohybom prstov prechádzaj synchrónne po celom tele. Zisťuj zmeny citlivosti pokožky. Začni na temene hlavy a pokračuj smerom nadol až ku pätám. Pokusy opakuj. Oči postihnutého by mali zostať počas testovania zatvorené.


Rovnováha a koordinácia

Nech potápač stojí s pätami tesne u seba a s očami zatvorenými. V prípade rovnej podložky by mal byť schopný zostať pevne stáť. Ďalej ho požiadaj, aby so zatvorenými očami upažil. Z upaženia nech prejde do predpaženia, ale tak aby sa jeho ruky dotkli dlaňami.
Ak je to možné, nechaj potápača pochodovať spôsobom “od piet cez chodidlo až po špičky” a sleduj jeho rovnováhu ako aj koordináciu. Pozor, zabezpeč jeho bezpečnosť pre prípad straty rovnováhy a následného pádu !


Neurologické vyšetrenie a následná prehliadka sa musí opakovať každých 15 min v prvej hodine po nehode. Ak je predpoklad, že sa transport do rekompresného zariadenia zdrží, opakuj tento test každú hodinu a zaznamenaj všetky zmeny.

 

 

Robert Korim

Šéfredaktor SCUBA.SK. Inštruktor rekreačného aj
technického potápania s viac než 30-ročnými skúsenosťami.
Organizátor a propagátor celého radu potápačských stretnutí,
súťaží a podujatí. Aktívne učí, prednáša a publikuje
v slovenských aj českých potápačských periodikách.

Napíš autorovi

© 2010 - Všetky práva vyhradené
Posledná zmena 23. januára 2021