Pro Dive Chorvátsko 
 

Základný kurz potápania

                                                                                                                         Pridané 27.10.2011

 

Na rozdiel od minulosti, kedy potápači s provizórnym výstrojom a maskami zhotovenými z detských kýblikov získavali potrebné zručnosti najmä na základe osobných skúseností, je dnes väčšina potápačských škôl vybavená kvalitným materiálom. Podrobne vypracované osnovy, pomôcky a kvalifikovaní inštruktori umožňujú, sa už v priebehu niekoľkých dní naučiť základom potápania.

Obsahová stránka kurzu

Seriózny kurz prístrojového potápania pozostáva:
• z výučby v teoretickej časti
• z praktického výcviku v bazéne alebo na inej uzatvorenej vodnej ploche
• z tréningu na otvorenej vode

V akademických lekciách sa absolventi kurzu dozvedia o niektorých fyzikálnych zákonoch a odlišnostiach vodného prostredia v súvislosti s jeho pôsobením na organizmus človeka pri potápaní. V procese výučby sa zoznámia s potápačským výstrojom, zásadami jeho výberu, používania a ošetrovania. Počas praktických lekcií v bazéne, či inom kontrolovanom prostredí si osvoja základné potápačské zručnosti. Zostupy na otvorenej vode v reálnom prírodnom prostredí len prehĺbia tieto znalosti a doplnia o ďalšie potrebné potápačské návyky a skúsenosti.


Cieľ výcviku

Ciele základného kurzu sa zvyčajne formulujú ako:
• potápačský výstroj
• dýchanie
• pohyb pod vodou
• pozeranie
• komunikácia
• bezpečnosť a plánovanie

Potápanie je aktivita, ktorá je do značnej miery závislá od výstroja, bez ktorého nie je možné ju realizovať. Od začiatku kurzu sa frekventanti stretávajú s materiálom a technikou, vo viacerých typoch a podobách. Učia sa rozlišovať jednotlivé druhy výstroja, ich odlišnosti a prednosti. Cieľom výcviku je dosiahnuť takú úroveň poznatkov a zručností, aby si bol študent schopný vybrať adekvátny materiál v požičovni hoci aj na druhom konci sveta, zvládol jeho montáž, správne použitie, demontáž aj ošetrenie po ponore.

Dýchanie pod vodou z regulátora, patrí medzi skutočnosti, ktoré nás potápačov hádam najviac odlišujú od ostatných športov a pohybových aktivít. V priebehu výcviku sa mu preto z pochopiteľných príčin venuje vo zvýšenej miere. Jeho absolventi budú pripravovaný na situácie zvýšenej či zníženej dodávky plynu, poruchy dýchacieho rytmu z dôvodu reflexných odpovedí organizmu akými sú kýchanie, kašľanie či zvracanie.

Potápanie sme kedysi označili ako ozajstný 3D šport, realizovaný v trojrozmernom priestore. Istotne neprekvapuje, že podstatnú časť výcviku tvorí aj nácvik plávania s plutvami a vyvažovanie prostredníctvom kompenzátora vztlaku. Vesta svojim variabilným objemom vyrovnáva vztlak potápača a umožňuje mu, sa voľne vznášať v priestore podobne, ako stav bez tiaže kozmonautovi vo vesmíre. Špeciálnou zručnosťou, ktorú si bude musieť osvojiť každý potápač je aj schopnosť vyrovnávania tlaku v stredoušnej dutine, bez ktorej nie je možné sa zanoriť do už pomerne malej hĺbky.
Dôvodom, prečo my potápači chodíme pod vodnú hladinu, je získavanie zážitkov a postupné objavovanie tohto pre nás neznámeho a bezpochyby zvláštneho sveta. Nové poznatky si osvojujeme v prvom rade zrakom, prostredníctvom vizuálnych vnemov. Ale aj tomu sa treba priučiť. Cieľom výcviku je, aby potápač získal komplex schopností kam – kedy – a ako sa pozerať, aby pre neho návšteva Neptúnovej ríše neskončila sklamaním.

Pod vodou pochopiteľne nie je možné rozprávať. Potápači sú preto nútení komunikovať gestami, pohybom tela, svetlom aj akustickými signálmi. Cieľom snahy inštruktorov bude, aby si každý absolvent osvojil dostatočnú batériu ručných znakov, s ktorými sa bude neskôr schopný dorozumievať s hociktorým potápačom na svete.

Ako červená niť, sa celým základným kurzom bude tiahnuť primárny cieľ výcviku, ktorým je bezpečnosť. Frekventanti sa budú postupne učiť posudzovať vonkajšie podmienky ponoru, formulovať adekvátny plán zostupu, odhadovať vycvičenosť svojich budúcich partnerov a poznať technické možnosti svojho výstroja. V spoločnosti partnerov by mali byť po kurze pripravení získavať ďalšie potápačské skúsenosti.


Kritéria získania certifikátu OWD (J-OWD)

Úspešné ukončenie základného kurzu potápania s prístrojom predpokladá:
• účasť na výcviku
• zvládnutie predpísaných zručností vo vode
• záverečný písomný test

Aj keď je v súčasnosti trendom svetových certifikačných agentúr takzvaný „on-line“ spôsob prezentovania teoretickej látky kurzu potápania, my sa domnievame, že úloha inštruktora je v pedagogickom procese sprostredkovania učebnej látky nezastupiteľná. Svojim študentom preto odporúčame účasť na všetkých kľúčových teoretických prednáškach.

Rovnako aj zúčastniť sa všetkých praktických lekcií. Ich minimálny počet je diktovaný záväznými predpismi spomínaných agentúr. V mnohých prípadoch to však nestačí a v skutočnosti väčšina kurzistov absolvuje viac lekcií. Certifikovaní môžu byť len v tom prípade, ak zvládnu bezo zbytku všetky predpísané zručnosti vo vode spôsobom aby neohrozili seba, svojich partnerov ani zástupcov živočíšnej či rastlinnej ríše pod hladinou.

Posledným krokom je potom úspešné vyplnenie záverečných písomných testov. Táto previerka je formou „open book“ to jest študenti môžu pri písomných testoch používať akúkoľvek literatúru či iné pomôcky. Otázky testov vyplývajú z učebnice základného kurzu a študenti ich majú po celý čas kurzu k dispozícii. Ich vypĺňanie nie je časovo limitované. Všetky zle zodpovedané otázky, musí inštruktor spolu so študentom prebrať odznova tak, aby študent bezpečne vedel správnu odpoveď. Súhlas s týmito skutočnosťami, potvrdí každý frekventant na konci testu svojim podpisom.Robert Korim

Šéfredaktor SCUBA.SK.
Bývalý člen reprezentačného výberu ČSSR
a účastník viacerých Majstrovstiev sveta.
Organizátor a propagátor celého radu potápačských stretnutí,
súťaží a podujatí. Aktívne učí, prednáša a publikuje
v slovenských aj českých potápačských periodikách.

Napíš autorovi


© 2010 - Všetky práva vyhradené
Posledná zmena 31. januára 2017