Pro Dive Chorvátsko 
 

TDI Decompression Procedures

 

Pridané 8.1.2017

 

 

 

Manuál dekompresného potápania

 

Tretím manuálom v poradí, z 5-dielnej série príručiek certifikačnej agentúry TDI/SDI, týkajúcich sa potápania s umelými zmesami plynov je Dekompresné potápanie. Pod vedením hlavného autora Richarda Drehera ju pripravil kolektív autorov z tréningovej sekcie tejto renomovanej agentúry. Do slovenčiny ho preložil Robert Korim, z Regionálneho zastúpenia TDI pre oblasť krajín východnej Európy.


Klady učebnice, alebo „páčilo sa nám“
• V celom manuály, napríklad aj v témach hypoxie, hyperoxie či hyperkapnie je aspoň spomenutá problematika dýchania prístrojov s uzatvoreným okruhom.
• Rovnako sa manuálom ako červená niť tiahne idea tímovej spolupráce, keď je jedinec od začiatku do konca považovaný za jednu zo súčastí celku.


Zápory učebnice, alebo „odpúšťame im“
• Fyzika je v príručke trochu jednoduchá, keď neprináša žiadne nové poznatky a len opakuje vzťahy a výpočty, ktoré by mal poznať potápač už na úrovni základného potápania s Nitroxom.

 

Členenie


Oproti iným manuálom z dielne TDI, je dekompresné potápanie rozsiahlejšie. Tvorí ho 9 kapitol a celkovo až 222 strán textu.


Kapitola 1: Dekompresné potápanie
Kapitola 2: Fyzika
Kapitola 3: Fyziológia
Kapitola 4: Moderné dekompresné teórie
Kapitola 5: Výstroj
Kapitola 6: Potápačské techniky a postupy
Kapitola 7: Plánovanie ponoru
Kapitola 8: Postupy pri riešení problémov
Kapitola 9: Príprava na ponor


Kapitoly začínajú celostranovou ilustratívnou fotografiou, nadpisom a obsahovou kostrou v bodoch. Záver každej kapitoly otestuje čitateľa príručky formou otázok.


Dekompresné potápanie


Popisuje podstatu aj motiváciu dekompresného potápania. Venuje sa tiež histórii jednotlivých teórii, aj skúmania dekompresného ochorenia od Boyleho, Berta, cez Haldana až po Workmanna, Kellera a Buhlmanna.


Fyzika


Popisuje obligátne témy atmosférického tlaku, prepočtu hľbky na tlak aj podrobnejší popis Boyleho zákona a jeho dopadu na potápanie. Záver kapitoly ponúka vysvetlenie Daltonovho zákona, parciálnych tlakov a s ním spojených výpočtov.


Fyziológia


Skvele napísaná kapitola, ktorá je dobre namiešaným mixom toho, čo sa predpokladá, že by už študenti kurzu dekompresného potápania mali vedieť, s novými poznatkami. Popis histórie skúmania ochorenia plynule prechádza do prítomnosti a k aplikáciám najnovších poznatkov zo súčasnej potápačskej praxe. Osobitne sa nám páčili odstavce venované fyziologickým účinkom bublín v tele a vysvetleniu fenoménu PFO.


Moderné dekompresné teórie


Kapitola 4, tvorí teoretické jadro kurzu dekompresného potápania. Zo začiatku sa zaoberá modernými dekompresnými teóriami, popisovaných neo-haldanovskými modelmi. Nechýba ani teória hlbokých zastávok. Čítanie druhej časti, ktorá sa hmýri výrazmi ako Gradient Faktory, M-Values, VPM, RGBM, VGM ci Dvojité fázové modely už chce trocha viac znalostí. No a pre fanatikov zostávajú state plné Laplaceových tlakov a ďalších vzťahov popisujúcich chovanie sa bublín.


Výstroj


Kapitola venovaná materiálu, si berie pod drobnohľad popis jednotlivých typov konfigurácií výstroja. Okrem klasiky (flaše, ventily, BCD), je viac priestoru venované (pochopitelne z hľadiska dekompresií) aj navijakom, zdvíhacím vakom, bójam ci núdzovým prostriedkom. Podobne je tomu aj v stati, skoncentrovanej na vystrojenie a značenie dekompresných zásobníkov.


Potápačské techniky a postupy


Prezentovaný je základ: poloha – vztlak – pohyb. Podrobnejšie sú popísané jednotlivé spôsoby plávania (žabí kop/modifikovaný kop/spätný kop). Sympaticky je tu popisovaná obozretnosť potápača, ktorú autori rozdelili na osobnú, celkovú aj situačnú. Koniec kapitoly sa zaoberá zostupmi a výstupmi a výkladu pojmov čas na dne, deko čas, celkový čas ponoru atd.


Plánovanie ponoru


Časť venovaná plánovaniu na takmer 40 (!) stranách rozoberá krok po kroku proces plánovania ponoru od stanovenia si cielov, cez urťenie limitujúcich faktorov (výber zmesí, profil ponoru), až po použitie plánovacieho dekompresného softwaru. Osobitne precízne je vysvetlený manažment plynov. Zopakovaný je výpoťet osobnej spotreby aj zadefinovanie požiadaviek na zostup – dno – výstup aj dekompresiu.


Postupy pri riešení problémov


Sekcia riešenia neštandardných situácií analyzuje zdroje stresu a jeho rozpoznávanie. Najmä však zvládanie najťastejšie vyskytujúcich sa problémov, súvisiacich s dekompresným potápaním. Návody sú struťné ale presné.


Príprava na ponor


Záverečná kapitola príručky rozoberá pred-ponorovú prípravu, ktorá je potrebná na pokojný začiatok potápania. Postupy sú logicky rozdelené a pokrývajú kontrolu všetkých súčastí výstroja, plánov ponoru a ďalších predpokladaných scenárov.


Ako zohnať?

Cena manuálu je 24 Eur.
Objednaj si mailom na: centrum@aronnax.sk
Alebo na: e-Shope

© 2010 - Všetky práva vyhradené
Posledná zmena 13. novembra 2020